สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(สมท.กอ.รมน.)
เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
"ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา"
"ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า"